Zespół Interdyscyplinarny

DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ds.PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIEKONTAKT:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE KŁODZKIM TEL.74/8698844

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
powołany został zarządzeniem Nr 24/2012 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 marca 2012 r., na podstawie uchwały Nr XI/58/2011 r. Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lewinie Kłodzkim. Zespól Interdyscyplinarny swoim działaniem obejmuje gminę Lewin Kłodzki. Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika z ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 125 poz.842).

Ustawa nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych: pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dana jednostka w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powzięła podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmujących się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim.

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:
· rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
· rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
· rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki,
· rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.
· rodziny, w których rodzice lub opiekunowie są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
· rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
· rodziny, w których rodzice lub rodzic jest osobą nieletnią.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:
· prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
· prośbę dziecka,
· informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
· informacje uzyskane z placówek oświatowych,
· informacje innych służb (biura pośrednictwa pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych).
Zgłoszenia wniosku do Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być również anonimowe.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespól Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których pracę przeprowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Członkami grupy roboczej mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy instytucji, z którymi podpisane są porozumienia o współpracy. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych, dlatego też porozumienie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych przedstawicieli.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych należy w szczególności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej (diagnoza); wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy: a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie. c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie
3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.
4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy.
6. Analiza wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu składanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy.
7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzenie popełnienia czynów określonych w art.2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim
- Komendy Policji w Kudowie Zdroju
- Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych
- Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim
- Sądu Rejonowego w Kłodzku
– Kuratorzy zawodowi wydziału karnego oraz rodzinnego i nieletnich
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim
- Esculap Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kudowie Zdr.

Opublikowano:
25.11.2021 (12:44)
Iwona Kanarska
Autor: Iwona Kanarska
Utworzono: 25.11.2021
Ilość wyświetleń: 156