To jest wersja archiwalna z dnia 28.09.2021 (13:27) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Administratora

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy

3. Inspektorem ochrony danych jest Marlena Korczyńska-Bryła. E-mail: iod@lewin-klodzki.pl

4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.

7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Opublikowano:
28.09.2021 (13:27)
Iwona Kanarska
Autor: Iwona Kanarska
Utworzono: 01.04.2021
Ilość wyświetleń: 321