Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, zwany dalej GOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy Lewin Kłodzki.

2. GOPS ma siedzibę w budynku położonym przy ul. Nad Potokiem 4 w Lewinie Kłodzkim.

3. Terenem działania GOPS jest Gmina Lewin Kłodzki. 4. Organem nadzorującym działalność GOPS jest Wójt Gminy Lewin Kłodzki.

§ 2.

GOPS działa w oparciu o przepisy prawa, na podstawie:

1) uchwały Nr VII/38/1991R. Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 18 grudnia 1991 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm);
5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustanowieniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);
6) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202);
7) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.),
8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. Nr 180, poz. 1390 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.);
12) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2015r.poz. 332 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z poźn. zm.);
15) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1831 z późn. zm.);
16) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);
18) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 237 z późn. zm.);
19) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.);
21) ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012r.poz.1059 z późn. zm.)
22) ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016r. poz.224 z późn.zm.)
23) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
24) innych, właściwych aktów prawnych;
25) niniejszego Statutu.

II. Cel, zadania i środki działania.

§ 3.

1. Celem działania GOPS jest pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, zapobieganie powstawaniu oraz umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia, a także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, GOPS realizuje w szczególności poprzez zadania:
a) rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w Gminie Lewin Kłodzki,
b) planowanie i bilansowanie rozeznanych potrzeb,
c) przyznanie i wypłacanie przewidywanych ustawami świadczeń,
d) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
e) tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu problemów pomocy
społecznej,
f) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
g) organizowanie różnorodnych form pomocy, w tym rozwijanie nowych form pomocy społecznej, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej potrzebom społecznym,
h) podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup społecznych (młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni),
i) realizacja zadań dotyczących wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie przewidzianym do realizacji przez gminy ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
j) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
k) nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy dotyczący pracy gminnego zespołu interdyscyplinarnego,
l) realizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lewin Kłodzki" w zakresie zadań pomocy społecznej
m) realizacja programów rządowych i innych współfinansowanych z EFS dotyczących wspierania rodziny.

§ 4.

1. GOPS wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej realizując:
a) zadania własne Gminy,
b) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,
c) zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

2. Zakres zadań GOPS wymieniony w ust. 1 określają odpowiednie ustawy.

3. GOPS wykonuje także inne zadania z zakresu administracji publicznej należące do gminy przekazane mu w drodze upoważnienia Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim, zwanej dalej „Radą" lub Wójta, wydanego na podstawie ustaw szczególnych.

§ 5.

Do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych GOPS stosuje następujące środki:
1) rozwija niekonwencjonalne formy pomocy społecznej w celu zapobiegania powstawaniu niepożądanych sytuacji życiowych osób i rodzin;
2) podejmuje działania mające na celu poprawę trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin;
3) współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

III. Zarządzanie GOPS i jego organizacją.

§ 6.

1. GOPS kieruje Kierownik, który zarządza i kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jego zadań.

2. Kierownik GOPS na podstawie upoważnienia Wójta prowadzi postępowanie i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należąćych do właściwości gminy.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 może być także udzielone innej osobie będącej pracownikiem GOPS na wniosek Kierownika GOPS,

4. Na podstawie wydanego w trybie art. 39 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważnienia Rady Kierownik może prowadzić postępowanie i wydawać decyzję administracyjne w innych sprawach nie określonych w ust. 2 i 3 należących do właściwości gminy.

5. Kierownik GOPS składa Radzie coroczne sprawozdanie z działalności GOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 7.

1. W GOPS zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. W miarę potrzeby w GOPS mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z działalnością GOPS .

2. Pracowników określonych w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Kierownik.

§ 8.

1. Kierownik i pracownicy GOPS powinni posiadać odpowiednie do posiadanych stanowisk kwalifikacje.

2. Zasady wynagradzania pracowników GOPS określają odrębne przepisy.

§ 9.

1. Organizację wewnętrzną, w tym szczegółową organizację określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kierownika.

2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań GOPS mogą być tworzone nowe komórki organizacyjne lub też łączone albo likwidowane już istniejące.

§ 10.

1. GOPS jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Działalność GOPS jest finansowana poprzez:
1) dotacje z budżetu państwa;
2) dotacje z budżetu gminy.

§ 11.

1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez GOPS.

2. GOPS posiada odrębny rachunek bankowy.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 12.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Uchwała Rady Gminy

Opublikowano:
31.03.2021 (13:09)
Iwona Kanarska
Autor: Lucyna Grzelczyk
Utworzono: 01.04.2021
Ilość wyświetleń: 991